חנות ספרים תרומה / הרשמה france

35
בעקבות המחבר חלק ראשון

הרב שאול דוד בוצ'קו - נשיא הישיבה
אלו כמה מהעקרונות הנושבות במאמריו של הרב בוצ'קו: - הלכה כתורת חיים, המתאימה (או שצריך להתאימה) לכל דור ודור. - חיפוש אין סופי אחר האמת, הבא לידי ביטוי הן בחתירה לפירוש האמיתי של כל מקור ומקור, והן במציאת האמת הנחבאת בכל הלכה. - אמ ֵ ונה כי יש בכללי ופרטי המצוות הגיון פנימי רב, ואין לראותם כגזרת המלך בלבד אלא לנסות ולהבין בכל יכולתנו את גודל עומקם. - הבנה כי ההלכה אינה אוסף של פרטים, אלא קיים חיבור וזיקה בין חלקיה השונים. - על קיום התורה והמצוות לבוא מתוך הזדהות עם כל מצוה ועם עקרונותיה. - ספר יסוד ההלכה הוא השולחן ערוך. יש להעמיק בדבריו ולהעמידם על כוונתו האמיתית של מחברם, ובמקום שדבריו סתומים ניתן לפושטם רק מדבריו בבית יוסף או מדבריו במקומות אחרים בשולחנו. - כבוד רב לכל מחבר ולכל סברא. אף כאשר יש מי שדבריו נדחים מההלכה, גם אז לא רק שיש להתייחס לדבריו בכבוד, אלא אף לתור אחר סברתו ואחר עקרונותיו. - רגישות רבה לכל אדם, הנמצאת ברוח ההלכה עצמה. הדבר ניכר למשל ביחס לגוי ולחילוני, ובתשומת לב גם לחיי המשפחה ולשמחת החיים של מקיים המצווה, ולא רק לקיום טכני של פרטי ההלכה.
40 "
»

מאמרים ומכתבים

הרב משה בוצ'קו זצ"ל
אנו שמחים להגיש לציבור את הספר "מאמרים ומכתבים" של הרב משה בוצ'קו זצ"ל. קריאת הדברים מפגישה אותנו עם העצמה הפנימית של הרב. אהבתו לארץ ומלחמתו על ארץ ישראל השלמה בוקעות מתוך אישיותו ומתוך עטו , לצד אהבתו העצמוה לתורה, למוסר הנלמד ממנה ולאנושיות הפועמת בה. אנו הקוראים את דבריו של הרב, היפים הן לשעתם הן לדורות, מתמלאים התלהבות מארצנו, הרגשת אחריות כלפי עמנו ואהבה אין סופית לתורה. יהי רצון שנספוג את הדברים לתוך תוכנו. תפילתנו לבורא עולם שנזכה לצעוד בדרכי הרב זצ"ל, ונהיה נאמנים לתורתו ולעולם המוסר הפנימי שלו. הרב משה בוצ'קו נולד בשוויץ במוצאי חג הפסח תרע"ז. אביו היה הרב ירחמיאל אליהו בוצ'קו, מייסד ישיבת "עץ החיים" במונטרה שבשוויץ שבראשה עמד עד לפטירתו. בשנת תשט"ז, כשנפטר הרב ירחמיאל אליהו, נקרא הרב משה לנהל את הישיבה ולעמוד בראשה. בשנת תשמ"ה עלה הרב לארץ עם משפחתו, והעלה עמו את הישיבה. הישיבה השתכנה בתחילה בירושלים וכעבור כמה שנים העתיקה את מושבה לייששוב כוכב יעקב אשר בבנימין. עם העליה ארצה שונה שם הישיבה ל"היכל אליהו" - על שם מייסדה. הישיבה פועלת היום במסלול ישיבת הסדר ,ומשלבת לימוד תורה ושירות צבאי. הרב משה בוצ'קו נפטר בכניסת יום הכיפורים תשע"א, והותיר אחריו מורשת עשירה של ספרים וכתבים, בהם ספריו "עיוני משה" ו"נתיבות משה" על התורה, ו"הגיוני משה" על התורה והש"ס.
30 "
»

בא

הרב שאול דוד בוצ'קו - נשיא הישיבה
פרשה זו נחלקת לשניים: לחלק 'סיפורי' ולחלק 'מצוותי'. בתחילת הפרשה מתוארות שלשת המכות האחרונות, ובפירוש רש"י נמצאות אגדות רבות הנראות רחוקות מפשטי הכתובים. לדוגמא, במכת חושך נאמר: "ויהי חשך אפילה בכל ארץ מצרים שלשת ימים. לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים". רש"י מסביר שמתוארים כאן ששה ימים: 'שלשת ימים של אופל שלא ראו איש את אחיו, ועוד שלשת ימים חשך מוכפל על זה שלא קמו איש מתחתיו, יושב אין יכול לעמוד ועומד אין יכול לישב'. בחלק ה'ביאור' מבאר המחבר מה הביא את רש"י לפרש שהיו כאן ששה ימים כנגד פשוטו של מקרא, ובחלק ה'עיון' מעמיק המחבר לדלות מדברי רש"י רעיונות רוחניים חשובים, וזה לשונו: 'המצרים נענשו לשבת בחושך משום שבעצם כל ימיהם הם יושבים בחושך. אין הם מבינים כי יש בורא לעולם, יש מנהיג ומשגיח לבריאה, יש לאדם נשמה רוחנית בקרבו. מי שחי וגדל בחוסר ידיעה זה, בחושך רוחני זה, ממילא אינו רואה את אחיו. מי שאינו מכיר בשפלותו ובכניעתו כלפי הבורא אינו מסוגל להכיר את מקומו ומעלתו של חברו, ובודאי לא לדאוג לחסרונו - "לא ראו איש את אחיו". אך אין זו הבעיה היחידה שגורם החושך הרוחני. עיוורון זה בהכרת המציאות כפי שהיא מונע כל התקדמות והתפתחות רוחנית, וגורם לניוון – "לא קמו איש תחתיו"'. בחלקה האחרון של הפרשה מספר מצוות 'שמעיות', כלומר מצוות שטעמן נעלם לכאורה מן הקורא, רובן שייכות לקרבן הפסח, ורש"י בפירושו מביא פרטי הלכה רבים בעניין זה. המחבר יורד לעומקו של כל פרט הלכתי, ובכך
20 "
»


בניית אתרים | יצירת קשר