חנות ספרים תרומה / הרשמה france

השוטר האמיתי - מאמר לשופטים

בתחילת הפרשה מצווה אותנו התורה: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", כלומר שיש למנות שופטים ושוטרים בכל עיר ובכל שבט. אך קשה מדוע נאמר "תתן לך בכל שעריך" בלשון יחיד?
הרב נחום בוצ'קו, 31/08/2017 14:26:53

בס"דפרשת שופטים


השוטר האמיתיבתחילת הפרשה מצווה אותנו התורה: "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", כלומר שיש למנות שופטים ושוטרים בכל עיר ובכל שבט. אך קשה מדוע נאמר "תתן לך בכל שעריך" בלשון יחיד?


ואמנם ידועים דברי החסידות, המבוססים על דברי רבי חיים ויטאל, ומובאים גם בשל"ה הקדוש: "דיש לאדם כמה שערים: שער הראות, שער השמע ,שער הריח, שער הדיבור ושער המישוש, וצריך שיעשה אדם בעצמו דיין על כל ענייניו ויפקח עיניו, וזה שנאמר 'תתן לך' לשון יחיד, שמדבר לכל אדם מישראל, שיגדור גדר בכל שעריו וכו'. ...כל הבטה שיהודי מביט בעיניו צריך לדון ולהתבונן מה רצון ה' שיראה ומה אינו לרצון ה', ...וכמו כן בשמיעה, יש שמיעה של מצוה בדברי תורה וכדומה, ויש שמיעה של איסור, וישנה שמיעה של היתר..." (נתיבות שלום, פרשת שופטים, מאמר ראשון).


משמע מכאן שמוטל על האדם לפרוש ולהיזהר, ולא לתת לעצמו חופש להשתמש בחושיו בלי הגבלה.

אך עד כמה צריך האדם לגדור עצמו מהנאות העולם הזה?


במסכת תענית (יא ע"א) מובאת המחלוקת הבאה: "אמר שמואל: כל היושב בתענית נקרא חוטא. ר' אלעזר אומר: נקרא קדוש". הגמרא מסבירה שהמחלוקת לעניין תענית נובעת מן המחלוקת איך להתייחס לנזיר: שמואל נקט בשיטת רבי אלעזר הקפר הסובר שאדם שהפך לנזיר חטא בכך שציער עצמו מן היין, ור' אלעזר סבר שנזיר נקרא בתורה 'קדוש', וממילא מי שמצער עצמו לשם שמים על אחת כמה וכמה שנקרא קדוש.

מתוך מחלוקת יסודית זו נוצרו ביהדות שתי אסכולות. יש שדגלו בפרישות יתר, כשיטת המוסר של ישיבת נובהרדוק, ויש שנקטו, וכן סבר סבי הרב משה בוצ'קו זצ"ל, שעבודת ה' צריכה להיות בהרמוניה בין גוף ונפש, לא על ידי התנתקות מחיי תענוג חומריים אלא בתענוג שבקדושה.

הגמרא שם לא הגיעה למסקנה ברורה ולפסיקת הלכה בעניין זה, וגם שתי השיטות למעשה שזורות אחת בשנייה, וכל שיטה מביאה אסמכתא לשיטתה. מתוך כך נראה לומר, לענ"ד, שעובד ה' האמיתי, שיודע לשים שופט ושוטר על עצמו, צריך לדעת לשלב בין שתי השיטות. ישנם זמנים, סיטואציות, מצבים נפשיים, תקופות מסויימות, שבהם צריך להתנהג בפרישות יתירה, ואילו במקרים אחרים, במצבים נפשיים אחרים, בתקופות אחרות, צריך לנהוג בשיטת ה'הרמוניה'. עלינו להיזהר ולא ללכת באופן טוטאלי ובצורה עיוורת אחר שיטה אחת, וגישה כזאת גורמת לחסרון בנפש. יש לזכור ששתי השיטות הן אמת, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, ולא יתכן שישנה שיטה שאינה ראויה בכלל. אמנם יתכן שישנה שיטה שאינה רלוונטית לדור שלנו, אך באמת גם מצבי הדורות משתנים, ואין לך אדם שבשבעים שנותיו אינו חי ב'דורות שונים' ובסיטואציות הפכפכות.


משום כך השופט האמיתי על עצמו יידע מה נכון לו לעשות באותו הזמן, והשוטר האמיתי על עצמו יְיַשֵּׂם זאת הלכה למעשה, וכך יוכל לכוון את אורחות חייו בדרך ה'.שבת שלום

      נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר